⭐️ Lees reviews (gemiddelde beoordeling: 4.7/5)

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden: personal training & online coaching

 1. BEGRIPPEN

Organisatie: JDHPT (Jordi de Haan Personal Training), gevestigd te Utrecht.

Klant: een natuurlijk persoon van minimaal 18 en maximaal 80 jaar, die een Overeenkomst heeft afgesloten met JDHPT.

Overeenkomst: de Overeenkomst tussen JDHPT en de Klant en een daarbij gekozen Lidmaatschap.

Diensten: de door JDHPT vastgestelde adviezen omtrent training, voeding en leefstijl, aangeboden op basis van een persoonlijk programma door middel van Personal Training en (online) Coaching.

Sportschool: de locatie waarop de diensten van JDHPT worden aangeboden, tenzij een andere locatie vooraf is afgesproken.

Abonnement: het door de klant verschuldigde bedrag voor de dienstverlening aan JDHPT.

Partijen: JDHPT en de klant gezamenlijk.

 1. TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die wordt aangegaan tussen JDHPT en de klant, tenzij partijen voorafgaande aan de overeenkomst schriftelijk anders zijn overeenkomen. Ieder gebruik van de diensten van JDHPT geschiedt voor eigen risico en iedere klant dient zelf voor het gebruik van welke dienst dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname medisch en/of mentaal verantwoord is. Indien JDHPT het advies geeft om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen alvorens te starten met trainen, dan is de klant verplicht dit te doen. JDHPT biedt haar diensten aan op locatie bij Vulpesgym Bunnik, tenzij een andere locatie vooraf is afgesproken.

 1. INTAKEPROCEDURE

Alvorens gebruik te kunnen maken van de diensten van JDHPT, dient de klant een persoonlijk intakegesprek te hebben gehad met Jordi de Haan. Daarnaast is de klant verplicht het online intakeformulier, volledig en waarheidsgetrouw, ingevuld en ondertekend terug te sturen via de website van JDHPT. Ondertekenen geschiedt door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, via het vinkje onder aan het intakeformulier.

 1. DE OVEREENKOMST

De Overeenkomst tussen partijen komt tot stand en is derhalve rechtsgeldig, zodra:

De klant op basis van het gekozen pakket, de eerste factuur heeft voldaan op de betaalrekening van JDHPT;

De klant zijn/haar eerste personal training heeft voldaan en/of gebruikt heeft gemaakt van de dienstverlening van JDHPT.

De overeenkomst is strikt vertrouwelijk en kan alleen na schriftelijke toestemming van JDHPT worden overgedragen aan derden. De klant heeft een bedenktijd en het recht om af te zien van de overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden, binnen 31 dagen vanaf de dag van het tot stand komen van de overeenkomst. Indien de Klant binnen de bedenktijd van 31 dagen besluit af te zien van de Overeenkomst, is JDHPT niet gerechtigd om op basis van dan al geleverde diensten, kosten in rekening te brengen. JDHPT gaat uitsluitend overeenkomsten aan met personen die minimaal 18 jaar en maximaal 80 jaar oud zijn. De Klant garandeert dat hij/zij uitsluitend correcte persoonsgegevens opgeeft. JDHPT heeft het recht om de overeenkomst tussentijds te ontbinden wanneer blijkt dat de klant jonger dan 18 of ouder dan 80 jaar is, het programma niet juist volgt en/of zich niet op een gepaste manier gedraagt conform de regels van de sportschool zonder verplichting tot schadevergoeding of teruggaaf van reeds betaalde facturen.

 1. BETALINGSVOORWAARDEN

Het door de klant gekozen lidmaatschap en het daarbij horende maandbedrag wordt altijd aan het begin van de maand gefactureerd. Betaling geschiedt dus altijd voor het afnemen van de  dienst. Betaling van het verschuldigde bedrag dient uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum voldaan te zijn. Bij het niet tijdig voldoen van de factuur is de klant in verzuim en wordt hiervan op de hoogte gebracht door een betalingsherinnering per mail, waardoor de klant alsnog de mogelijkheid heeft om de factuur binnen 5 dagen te voldoen. Indien de klant niet tijdig betaald is JDHPT gerechtigd de toegang tot de dienst te weigeren, totdat de betaling ontvangen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient de Klant deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan JDHPT te voldoen. Indien JDHPT over dient te gaan tot incasso van de vordering, is de klant alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Op de diensten van JDHPT is het 9% (personal training) 21% (online coaching) Btw-tarief van toepassing. Zodra de overeenkomst is omgezet naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd met maandelijkse opzegmogelijkheid kunnen de tarieven jaarlijks verhoogd worden. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst tussentijds te ontbinden. Niet gebruikte maar wel betaalde lidmaatschappen lopen uiteraard door tot de laatste dag van de maand. Indien de klant na verhoging van de tarieven de overeenkomst met JDHPT voorzet, dan gelden dezelfde voorwaarden zoals in deze algemene voorwaarden.

 1. PERSOONSGEGEGEVENS

JDHPT is verplicht om strikt en vertrouwelijk om te gaan met de persoonsgegevens van de klant en worden enkel en alleen voor administratieve werkuitvoerende doeleinden van JDHPT gebruikt en/of om communicatie tussen partijen mogelijk te maken. Persoonsgegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden beschikbaar gesteld.

 1. DUUR EN ONTBINDING

De klant gaat ermee akkoord dat de overeenkomst wordt aangegaan voor een minimale periode van 12 weken, vanaf de datum van het tot stand komen van de overeenkomst. Na 12 weken, vanaf de datum van het tot stand komen van de overeenkomst is de klant vrij om de samenwerking tussen partijen voort te zetten voor onbepaalde tijd, rekening houdend met een opzegtermijn van 1 maand. Wanneer de klant de samenwerking wilt beëindigen, dan dient de klant dit uiterlijk 10 dagen voor het einde van de maand door te geven. Dit kan door een mail te sturen naar info@jordidehaan.nl. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is uitsluitend mogelijk op basis van:

Medische gronden met een medische verklaring door een erkende arts. Een schriftelijk bewijs hiervan dient te worden overlegd aan JDHPT.

Bij verhuizing buiten een straal van 15 kilometer van de trainingslocatie. Een kopie van inschrijving op je nieuwe woonadres dient te worden overlegd aan JDHPT.

Wanneer de overeenkomst tussentijds wordt beëindigd, dan wordt het resterende bedrag waarvoor nog geen diensten zijn verleend, binnen 14 dagen terugbetaald op de betaalrekening van de klant. JDHPT heeft het recht om de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding en teruggaaf van reeds betaalde facturen, als de klant niet of gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.

 1. AANSPRAKELIJKHEID JDHPT

JDHPT levert diensten op maat, gelegen in adviezen met betrekking tot voeding, training en leefstijl. De door JDHPT geleverde diensten worden geleverd vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst. JDHPT is daartoe verplicht om de klant zo goed mogelijk te begeleiden, gedurende de overeenkomst, en voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar deskundigheid en vermogen. JDHPT is verplicht om ten alle tijden vertrouwelijk om te gaan met alle informatie die van de klant ontvangen wordt. Voor elke door JDHPT aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. JDHPT kan daardoor nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten van de klant. JDHPT is niet aansprakelijk, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze wanneer aan de klant en/of derden toebehorende zaken verloren gaan en is niet aansprakelijk als de klant op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke door de personal trainer (Jordi de Haan) gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de klant. De klant verklaart hierbij dat hij of zij de diensten voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door de klant worden gedragen en de klant verklaart hierbij nu afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen JDHPT wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die JDHPT aanbiedt. JDHPT is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen, en het uitvoeren van de opdrachten. In zulke gevallen is JDHPT in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van JDHPT uitgekeerd wordt. JDHPT behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van het JDHPT-online klantenportaal  te wijzigen of te stoppen voor een periode of voor altijd. JDHPT zal hierover altijd met de klant communiceren. Na de wijziging en/of stopzetting kan een deel van de door de klant gedeelde informatie niet beschikbaar zijn of verloren gaan. In het geval van een wijziging, om welke reden dan ook, heeft de klant geen recht op een teruggaaf van reeds (vooruit) betaalde diensten, omdat het gebruik van het online klantenportaal een extra service betreft, waarover de klant vanaf het tot stand komen van de overeenkomst geen extra kosten hoeft te betalen.

 1. VERPLICHTINGEN KLANT

De klant verklaart dat hij/zij gezond is en fysiek in staat om de instructies van JDHPT, zonder schade voor zijn/haar gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe, alvorens de overeenkomst met JDHPT aan te gaan, zijn/haar arts te raadplegen. Gedurende de overeenkomst is de klant tevens verplicht om pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens of na de trainingen te melden bij JDHPT. De klant heeft de verplichting om niet onder invloed van drank, drugs, medicijnen of als doping geregistreerde middelen te zijn tijdens Personal Trainingen onder begeleiding van Jordi de Haan. Indien de Klant medicijnen gebruikt voor medische doeleinden, dan is de klant verplicht JDHPT hierover schriftelijk of via het online intake formulier in te lichten. De klant is verplicht om in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren en verklaart dat de verschafte informatie, zoals ter registratie, juist, correct en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de klant zal worden aangepast. De Klant heeft de plicht om geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk beschermd is en mag derden geen toegang verschaffen tot informatie of tot zijn/haar online klantenportaal, welke JDHPT tijdens de overeenkomst beschikbaar stelt. Bij overtreding is de klant volledig aansprakelijk voor directe en indirecte schade daarvan. De klant is volledig aansprakelijk voor alle schade bij derden, ten gevolge van door de klant gedeelde informatie. De Klant gaat akkoord dat JDHPT alle door de klant aangedragen en door gebruik van het online klantenportaal gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt zoals nader omschreven in artikel 6 van deze algemene voorwaarden.

 1. ANNULEREN, ZIEKMELDEN EN TE LAAT KOMEN

JDHPT zal in overleg met de klant meedelen waar en wanneer de klant verwacht wordt. Indien een dag of tijdstip niet door kan gaan heeft JDHPT de bevoegdheid om samen met de klant een ander geschikt moment in te plannen. Mocht er in dit geval geen geschikt moment gevonden worden om de afspraak in te halen, dan wordt deze afspraak eenmalig verrekend op de eerstvolgende factuur. De klant erkent dat een Personal Training is gereserveerd en, om de afspraak kosteloos te verplaatsen, dat een annulering minimaal 24 uur van tevoren moet worden gemeld. De betreffende afspraak wordt op een voor beide partijen ander geschikt moment ingehaald. Mocht er geen geschikt moment gevonden worden, binnen de laatst betaalde facturatiemaand, om de afspraak in te halen en de klant heeft zich wel 24 uur van tevoren afgemeld, dan wordt deze afspraak eenmalig verrekend op de eerstvolgende factuur. Indien de klant binnen 24 uur, voor aanvang van een afspraak, annuleert én er is géén sprake van overmacht aan de kant van de Klant, dan worden de kosten daarvan in rekening gebracht en verliest de klant het recht om de afspraak kosteloos te verplaatsen. Of er sprake is van overmacht aan de kant van de klant, is ter beoordeling aan JDHPT.  De klant moet annuleringen wegens vakantie minimaal twee weken van tevoren gemeld hebben bij JDHPT. In dit geval worden de betreffende afspraken, binnen de datumlimiet op basis van de laatst betaalde facturatiemaand, op een voor beide partijen ander geschikt moment ingehaald. Lukt dit niet, dan worden de betreffende afspraken verrekend op de eerstvolgende factuur. Annuleringen wegens vakantie die niet tijdig door de klant gemeld worden, kunnen uitsluitend ingehaald worden binnen de datumlimiet op basis van de laatst betaalde facturatiemaand. JDHPT reserveert per klant en voor elke afspraak maximaal een uur (lees: 60 minuten). De klant erkent dat alle afspraken op de geplande tijdstippen beginnen en eindigen. Vertragingen en/of te laat komen van de klant zijn geen reden om de afspraak te verlengen buiten de resterende duur van de geplande tijd. De afspraak wordt geannuleerd indien de klant meer dan 15 minuten te laat komt en de kosten daarvan worden in rekening gebracht. Dit geldt ook voor JDHPT maar in dit geval wordt de afspraak, indien mogelijk verlengt buiten de resterende duur van de geplande tijd of kosteloos verplaatst naar een ander geschikt moment voor beide partijen.

 1. OVERMACHT, VAKANTIES, ERKENDE FEESTDAGEN EN COVID-19

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. JDHPT is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de Personal Trainer wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal dagen dat de trainer ziek is. Vakanties van de personal trainer worden ruim van tevoren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de Personal Trainer op vakantie is. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week vooruit geschoven. Het maximum aantal vakantiedagen bedragen 28 dagen. Het abonnement kan in deze periode worden opgeschort en na de vakantie worden ingehaald met een maximum van 28 dagen. Dit geldt voor zowel de Personal Trainer als de Klant. In het geval dat de klant niet in een sportschool kan trainen als gevolg van het coronavirus (covid-19), kan het abonnement worden bevroren. Het abonnement wordt weer geactiveerd nadat de sportscholen heropenen. 

 1. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door JDHPT voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van JDHPT. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van JDHPT. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., ten behoeve van JDHPT zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door JDHPT ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door JDHPT zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

 1. GESCHILLEN

Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot JDHPT. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar JDHPT is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.

   14. COMMERCIEEL GEBRUIK

De klant geeft toestemming aan Jordi de Haan voor het gebruik van door de klant, door Jordi de Haan of door de fotograaf gemaakt beeldmateriaal waar de klant opstaat. Dit is niet van toestemming wanneer de klant expliciet aangeeft bepaald beeldmateriaal in te trekken. De klant behoudt altijd het portret-recht. De klant mag ook onbeperkt al het gemaakte beeldmateriaal zonder restricties zelf gebruiken